Tribunal 2001: The Accused

TOJO Hideki
30.12.1884 - 23.12.1948


Emperor Hirohito
29.4.1901 - 7.1.1989

ANDO Rikichi
1884 - 1946

HATA Shunroku
1879 - 1962

ITAGAKI Seishiro
1885 - 23.12.1948

KOBAYASHI Seizo
1877 - 1962

MATSUI Iwane
27.7.1878 - 23.12.1948

TERAUCHI HisaichiUMEZU Yoshijiro
4.1.1882 - 8.1.1949

YAMASHITA Tomoyuki
8.11.1885 - 23.2.1946


Die Angeklagten

TOJO Hideki >pdf
Emperor Hirohito >pdf
ANDO Rikichi >pdf
HATA Shunroku >pdf
ITAGAKI Seishiro >pdf
KOBAYASHI Seizo >pdf
MATSUI Iwane >pdf
TERAUCHI Hisaichi >pdf
UMEZU Yoshijiro >pdf
YAMASHITA Tomoyuki >pdf